Specjalizujemy się w obsłudze procesu budowlano-inwestycyjnego, a także reprezentujemy Klienta przed urzędami oraz doradzamy w kwestiach techniczno-prawnych.

Zakres naszej działalności obejmuje:

Projektowanie

 • sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, w tym w zależności od potrzeb projektów branżowych (konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, sieci i dróg),
 • adaptacje projektów powtarzalnych (katalogowych) do warunków lokalnych dla danego terenu,
 • wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego oraz innych opracowań technicznych w tym koncepcji funkcjonalno-przestrzennych i wizualizacji 3d,
shutterstock_92294425

Sprawy urzędowe

 • reprezentowanie Klienta w urzędzie,
 • przygotowanie pism do urzędu, wniosków, odwołań, skarg
 • uzyskanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych,
 • uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
 • uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenie na rozbiórkę,
 • uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
 • rejestracja dziennika budowy,
 • wsparcie w zapewnieniu kierownictwa budowy i nadzoru nad budową,
 • wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • legalizacja samowoli budowlanej,
shutterstock_319633493

Doradztwo

 • doradztwo inwestycyjne: doradztwo w zakresie wyboru działek pod kątem analizy cenowej, sprawdzaniem możliwości zabudowy działki oraz warunków gruntowych, lokalizacji przedsięwzięcia, rozpoznania stanu prawnego działki pod względem przepisów budowlanych i warunków technicznych, ustalenie wymogów w zakresie zagospodarowania i funkcji inwestycji,
 • koncepcje użytkowania i rozwoju, projekty zagospodarowania terenu,
 • współpracę z gminą i władzami lokalnymi, rozmowy, wstępne przygotowanie procedur uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa,
 • przeprowadzanie procedur prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, od złożenia wniosku po wydanie pozwolenia przez urząd,
 • przeprowadzenie badań gruntowych i pomiarów geodezyjnych,
 • pomoc podczas rozmów z dostawcami mediów,
 • Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • pełnienie wymaganych nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • pomoc w zakończeniu zadania budowlanego,
 • wsparcie przy wyborze rzetelnego wykonawcy robót budowlanych,
 • obsługa inwestycji w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj“,
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych,
 • opracowanie projektu koncepcyjnego w celu określenia wartości zamierzenia budowlanego i rozpisania przetargu,
 • opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • współpracę przy przetargu i przygotowaniu materiałów przetargowych na wykonawstwo,
 • wsparcie podczas negocjacji z wykonawcami przy sporządzaniu umowy,
shutterstock_346487807
© 2015 Wróbel i partnerzy